Aktualności

2016-06-20
W dniach 6 do 17 czerwca 2016r. w Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa, w ramach działalności Pozarządowej Międzynarodowej Sieci Naukowej – Centrum Radonowe, odbyły się pomiary porównawcze pasywnych i aktywnych metod pomiaru stężenia radonu i produktów jego rozpadu. W komorze radonowej eksponowane były detektory i urządzenia pomiarowe z instytucji krajowych i z Niemiec. Interkalibracja zakończyła się 17 czerwca br. Na podstawie rezultatów uzyskanych przez poszczególnych uczestników, opracowany będzie Raport z Pomiarów Porównawczych, zawierający ocenę wyników poszczególnych instytucji, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, dotyczącymi badania biegłości: ISO 13528 oraz PN-EN ISO/IEC 17043.

Lista uczestników pomiarów INTERKALIBACJA RADON 2016, 6-17 czerwca 2016r.

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych
 • Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych
 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zakład Ochrony Radiologicznej
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Biofizyki
 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
 • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
 • Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 • Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin, Niemcy
 • Główny Instytut Górnictwa, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej

 • 2016-06-07
  W dniu 6 czerwca 2016r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się spotkanie członków sieci Centrum Radonowe.
  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości instytucji tworzących Sieć.
  Celem spotkania było omówienie bieżących spraw formalnych oraz bieżących i przyszłych działań Centrum.

  Do Centrum Radonowego przyjęte zostały dwie nowe instytucje:

 • Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, którą reprezentować będą dr inż. Magdalena Długosz-Lisiecka oraz dr inż. Piotr Szajerski
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, który reprezentuje dr hab. Agnieszka Podstawczyńska

 • 2016-02-03
  W dniu 3-go lutego 2016r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się spotkanie członków sieci Centrum Radonowe. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw formalnych oraz bieżących i przyszłych działań Centrum.
  Przeprowadzono wybór nowego prezesa Centrum Radonowego, którym został dr Jerzy Olszewski, reprezentujący Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.
  Przyjęto nowego członka Centrum: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Osobą reprezentującą będzie, zgodnie z upoważnieniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pani dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz.

  2015-05-26
  W dniu 26 maja 2015r. w hotelu Galaxy w Krakowie, po sesji nr 4 Międzynarodowej Konferencji „Radon in the Environment”, odbyło się spotkanie członków sieci Centrum Radonowe.
  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości instytucji tworzących Sieć. W trakcie spotkania omówiono sprawy bieżące: wyniki pomiarów porównawczych organizowanych przez IFJ PAN oraz rozszerzenie Sieci o nowych członków - Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Łódzka.
  Dyskutowano również o podjętej współpracy z Państwową Agencją Atomistyki w ramach prac agencyjnego zespołu do spraw opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego Dyrektywy 2013/59/EUROATOM.

  2015-03-20
  W dniu 5 marca 2015 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie promocyjne pn. Naturalna promieniotwórczość w świetle wymagań nowej Dyrektywy 2013/59/EUROATOM.
  W spotkaniu , obok przedstawicieli przemysłu wydobywczego, energetycznego, produkcji materiałów budowlanych, uczestniczyli między innymi reprezentanci Państwowej Agencji Atomistyki.
  W ramach prezentacji przedstawiono Sieć Naukową Centrum Radonowe. Przedstawiono potencjał Sieci. Podkreślono, że członkowie Sieci mogą dać istotny wkład merytoryczny, będący podstawą Krajowego Planu Działania w zakresie radonu. .

  2015-02-17
  Instytut Fizyki Jądrowej PAN organizuje w Krakowie w dniach 25-29 maja 2015 roku konferencję nt.: "RADON in the ENVIRONMENT 2015".
  Link do strony konferencji

  2015-01-30
  Instytut Fizyki Jądrowej PAN sporządził raport z pomiarów porównawczych stężenia radonu w próbkach gazowych metodą detektorów pasywnych.
  Aby zapoznać się z treścią raportu zapraszamy do działu raportów

  2014-04-10
  Główny Instytut Górnictwa zorganizował spotkanie członków Sieci Radonowej.